Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A magyar gazd. a XIV-XV. sz.-ban

2008.06.03

-          Károly Róbert uralkodása (1308-1342)

-          Pápai jövedelmek harmada az államot illeti

-          „gazdátlan” egyházi javak jövedelmei (à főpapi pozíciók nem vagy késve betöltése)

-          Gazd.-i ügyekért felelős: Nekcsei Demeter (tárnokmester)

-          Bányabér (urbura)

-          Királyi pénzverési monopólium (à a vert pénz kevesebb nemesfémet tartalmaz, mint a beszolgáltatott à jelentős nyereség)

-          „alsó”-magyarországi bányászat fellendülése (Körmöc-, Selmec- és Besztercebánya)

-          Pénzverő kamarákat gazdag polgároknak adják bérbe, akik előre fizetnek à biztos jövedelem

-          Aranyforint és ezüstdénár veretése à nincs több évenkénti beváltás (se pénzrontás) à bevételkiesés pótlása: kapuadó (jobbágyportánként) + harmincadvám (bejövő kereskedőktől)

-          Nagy Lajos uralkodása (1342-1382)

-          Ősiség tv.-e (1351) à a birtok nem idegeníthető el a családtól

-          Földesúri terhek: cenzus (pénzadó két részletben), kilenced (terményadó), évi háromszori ajándék, munkajáradék (fuvarozás), tized (egyháznak a bor és gabona után), kapuadó (államnak)

-          Luxemburgi Zsigmond uralkodása (1387-1437)

-          Az ország várainak már csak 20%-a van királyi kézben (a honorbirtokok örökbirtokká válnak)

-          Városfejlődés pártolása à városszövetségek

-          Állandó pénzszűke à néhány szepességi szász város elzálogosítása lengyel kölcsön fejében

-          Vámkönnyítések à kereskedők segítése

-          Évekig rossz ezüstpénz veretése à a nemesség nem engedi meg a parasztjainak a tizedfizetést, de Lépes György aztán ezt visszamenőleg behajtja  à Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés à kolozsmonostori egyezmény (1437)

-          Habsburg Albert uralkodása (1437-39)

-          Nem adóztatja az egyházat à csak így tudja uralmát elfogadtatni a bárókkal

-          1439-es országgyűlés: Albert a bárókat várak adományozásával próbálja leszerelni à a királyi várak száma a felére csökken (35 db)

-          Jagelló Ulászló uralkodása (1440-1444)

-          Török elleni harcok à jelentős birtokok Hunyadi János kezében

-          1444. várnai csata à az ország király nélkül marad

-          Hunyadi János kormányzósága (1446-1452)

-          Tovább apad a királyi birtokállomány, Hunyadi elsősorban saját földjeit növeli

-          Az állami és magánbevételeket az ország védelmére fordítja

-          V. László uralkodása (1452-58)

-          Továbbra is Hunyadi tartja kezében az ország pénzét és haderejét

-          Hunyadi halála (1456) után V. László ígéretet vesz Hunyadi Lászlótól (H. J. idősebb fiától) arra, hogy az átadja neki a királyi várakat és jövedelmeket, Hunyadi azonban nem akar lemondani a hatalomról à V. László lefejezteti, öccsét, Mátyást pedig fogságba veti

 

 

 

-          Mátyás uralkodása (1458-90)

-          Jobbágyságra nehezedő adóterhek emelése

-          Kapuadó à füstpénz (háztartásonként)

-          Rendkívüli hadiadó (portánként egy forint, évente akár kétszer is beszedhették) à Mátyás éves jövedelme akár 750000 arany is lehetett

-          Nemzetközi segélypénzek (pápaság, Velence)

-          Hunyadi-birtokok bevételei